SEJARAH

SEJARAH

Tuesday, December 6, 2011

"Membangkitkan Semula Generasi Al-Muflihun: Menghayati Pesan-Pesan Kejayaan" (siri 2)

Oleh: Dato' Dr Siddiq FadzilMengikut Rasul begitu penting sebagai kriteria dasar kejayaan sehingga ia disebut dalam kedua-dua ayat yang berurutan (ayat 157 dan 158). Yang pertama kata yattabi'un disebut sebagai sifat terpuji yang menjadi ciri utama mereka yang berjaya meraih kurnia rahmat Ilahi, dan yang kedua kata ittabi'u disebut dalam bentuk perintah. Untuk merealisasikan ittiba' al-rasul ayat-ayat tersebut memberikan rumusan risalah atau misi kerasulan Nabi s.'a.w.: amar makruf, nahi mungkar, penghalalan segala yang baik, pengharaman segala yang buruk, pelepasan dari beban, dan pembebasan dari belenggu. Untuk meraih al-falah lewat ittiba' al-rasul, rumusan risalah Muhammadiah tersebut harus dijadikan isi dan misi hidup sepanjang hayat.
Amar makruf-nahi mungkar (menegakkan kemakrufan dan melawan kemungkaran) adalah penjelmaan komitmen dan kepedulian sosial yang tinggi. Kaum al-muflihun tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ummah dan kemanusiaan keseluruhannya. Di sebalik amar makruf-nahi mungkar adalah idealisme perjuangan membina umat dan masyarakat berasaskan nilai-nilai murni kemakrufan, nilai-nilai yang pada hakikatnya sesuai dan harmonis dengan sifat tabii kemanusiaan yang sihat dan normal. Masyarakat makruf adalah masyarakat bermoral dan berintegriti tinggi yang bersih daripada segala bentuk kejahatan dan kekejian. Kerana itu serentak dengan perjuangan merealisasikan nilai-nilai kemakrufan harus dilaksanakan perjuangan melawan dan membasmi segala bentuk kemungkaran, gejala-gejala negatif perosak (kezaliman, kerakusan, kelucahan dll) yang pada hakikatnya bertentangan dengan sifat tabii kemanusiaan yang sihat dan normal.
Para pejuang amar makruf-nahi mungkar sebagai golongan al-muflihun disebut juga dalam ayat 104 surah Ali 'Imran yang maknanya:
"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (meraih kejayaan)".
Memang komitmen amar makruf-nahi mungkar yang didasari iman kepada Allah adalah faktor yang menjulang umat ke mercu kejayaan sebagai khayra ummah (umat terunggul) sebagaimana yang terungkap dalam ayat 110 surah yang sama (Ali 'Imran):
"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yangg dilahirkan untuk manusia, (kerana kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (bersambung.....)
No comments:

Post a Comment

LinkWithin